Tolken/ tłumaczenia ustne

Cennik-tłumaczenia ustne

1 godz. Cały dzień Część dnia (przedpołudnie/popołudnie)
€ 120,- € 720,- € 360,-

Przy tłumaczeniach krótszych niż pół godziny obowiązuje taryfa minimalna € 90,-Przy tłumaczeniach trwających 30-60 minut obowiązuje taryfa godzinna.Przy tłumaczeniach w godzinach wieczornych i/lub w weekendy obowiązuje dopłata w wysokości 40% ceny wyjściowej.

Przy tłumaczeniach mających miejsce za granicą obowiązuje automatycznie taryfa dzienna + rekompensata kosztów pobytu w wysokości

€ 120,- na dzień.

Cennik dla tłumaczeń w biurze notarialnym różni się od powyższego.

Cena tłumaczenia przy podpisaniu aktu własności i aktu hipotecznego przy kupnie nieruchomości wynosi € 275,-

Prosimy o kontakt w celu sporządzenia oferty w związku z tłumaczeniem przy podpisaniu innych, nie wymienionych powyżej, aktów. Przy tym obowiązuje maksymalna liczba 1 aktu oraz maksymalny czas trwania spotkania 1 godzina. W wypadku, gdy spotkanie się przedłuży lub liczba aktów jest większa, wtedy obowiązują następujące ceny:

 • Maksymalnie 2 akty w ciągu półtorej godziny; € 375,-
 • 3 lub 4 akty w ciągu dwóch godzin; € 490,-

Jeżeli, wcześniej uzgodniony, czas tłumaczenia przedłuży się o mniej niż 15 minut, to wtedy nie wpływa to na cenę końcową. Jeżeli czas tłumaczenia przedłuży się o więcej niż 15 minut, to wtedy obowiązują następujące ceny:

 • 15-30 minut: €50,-
 • 30-45 minut: €75,-
 • 45-60 minut: €100,-
 • >60 minut: €150,-

Koszty podróży

Środkami transportu publicznego samochodem
Poniesione rzeczywiste koszty + 50% stawki godzinnej € 0,91/km 

Cena anulowania zlecenia:

 • do 30 dni przed umówioną datą spotkania: 50%
 • w ciągu mniej niż 30 dni roboczych przed umówioną datą zwrot się nie należy.

Wyżej wymienione ceny nie zawierają 21% podatku BTW.

Tłumacz przez telefon/ Video

Po zakupie jednorazowo 60 minut Tłumacz przez telefon, skontaktuj sie z nami tutaj: podaj datę, na kiedy i o której godzinie potrzebujesz tłumacza. Jeden z naszych tłumaczy skontaktuje się z Tobą  celem potwierdzenia dnia i godziny.

Tłumacz na telefon/ rozmowa Video

60 minut wraz zkodztami 21% Btw

€145,50

UWAGA: Tłumacz zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia w sytuacji, gdy nie jest on w stanie zagwarantować jakości świadczonych usług, nawet samym w dniu zlecenia. Zleceniodawca otrzyma w zależności odj sytuacji od 60% do 100% należności z powrotem.

____________________________________________________________________________________________

Wyżej wymienione aspekty są jednocześnie warunkami umowy zawartej (ustnie) przez zleceniodawcę i tłumacza. Nie wywiązanie się z warunków umowy przez stronę/y lub wystąpienie niejasności czy nieporozumień będzie rozstrzygane przez  prawo cywilne Królestwa Niderlandów.

Tolktarieven

Per uur per dag Dagdeel (ochtend/middag)
€ 120,- € 720,- € 360,-

Voor tolkopdrachten korter dan een halfuur geldt een minimumtarief van € 90,-

Voor tolkopdrachten tussen 30-60 minuten geldt het uurtarief.

Bij het tolken in de avonduren en/of in het weekend wordt een toeslag van 40 % gerekend.

 Voor tolkopdrachten in het buitenland geldt automatisch het dagtarief + een onkostenvergoeding van € 120,- per dag.

Voor het tolken bij de notaris gelden andere tarieven.

Het tolken bij het passeren van de leverings-en hypotheekakte kost € 275,-

Neemt u contact op voor een offerte in geval van het passeren van andere akten. Hierbij geldt een maximum van een  akte en een gesprekslimiet van één uur. Duurt een bijeenkomst langer, dan zijn dit de tarieven:

 • maximaal 2 akten binnen anderhalf uur € 375,-
 • 3 à 4 akten binnen twee uur € 490,-

Loopt een tolkdienst minder dan 15 minuten uit, dan wordt er geen meerprijs gerekend. Bij een langere overschrijding van de afgesproken gespreksduur zijn dit de kosten:

 • 15-30 minuten: €50,-
 • 30-45 minuten: €75,-
 • 45-60 minuten: €100,-
 • >60 minuten: €150,-

Reiskostenvergoeding

met openbaar vervoer met auto
Werkelijke reiskosten + 50% van het uurtarief € 0,91 per kilometer

Annuleringskosten

 • 30 dagen voorafgaand aan de tolkdienst  50 %
 • minder dan 30 dagen – geen terugbetaling

Tolk belminuten/Video bellen

Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW

Tolk-belminuten/ Video bellem

60 minuten incl. 21% Btw

€145,50

OPMERKING: De tolk behoudt zich het recht voor om een ​dienst te annuleren als hij de kwaliteit van de geleverde diensten, om welke reden dan ook,  niet kan garanderen; zelfs op de dag zelf. De klant krijgt dan afhankelijk van de situatie 60% tot 100% van het verschuldigde bedrag terug.

_______________________________________________________________________________________

Bovenstaande aspecten zijn tevens de voorwaarden van het contract (mondeling) gesloten door de opdrachtgever en de vertaler. Het niet nakomen van de contractvoorwaarden door de partij(en) of het optredenvan onduidelijkheden of misverstanden zal worden geregeld door het burgerlijk recht van het Koninkrijk der Nederlanden.